1/1/0001

        

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CAM PHÚC BẮC

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân phường Cam Phúc Bắc

Chịu trách nhiệm chính:

Ông ................... Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camphucbac.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camphucbac.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

058.3527610 - 058.3527611